Záření mobilního telefonu poškozuje DNA

1.2.2020

Analýza Amerického národního toxikologického programu pro vliv vyzařování mobilních telefonů na živé organismy v říjnu 2019 jasně potvrdila zvýšené poškození DNA – měřitelné genotoxické účinky. A to již v netermální úrovni – tedy v intenzitě, při které ještě nebyla úřady na plastovém modelu hlavy naměřena vyšší teplota ani o 0,1 °C.

text: Kamil Pokorný    foto: Shutterstock.com

Ano, čtete dobře – toto ověření se provádělo pouze na modelu hlavy a ne na skutečném živém organismu. Přesto pak bylo publikováno, že při působení radiofrekvenčního vyzařování z mobilního telefonu nedochází k měřitelnému zahřátí tkání, a proto se považuje za bezpečné! A tohoto modelu se dosud drží Evropská Unie i naše Národní referenční laboratoř (NRL), která za zdraví veřejnosti zodpovídá. Přesto, že je to veliký nesmysl a bezpočet studií opakovaně potvrdilo i závažné netermické účinky, NRL i nadále lže, že naše zákonné limity jsou nastaveny bezpečně. Není to pravda. Platné limity byly od roku 2000 opakovaně navýšeny, tedy směrem do větší tolerance, a „chrání nás“ až před tak vysokou intenzitou, kdy se začne zahřívat tkáň (ve skutečnosti plastový model hlavy). Na škodlivost slabších intenzit záření nehledí a vůbec ji nepřipouští.

Je zajímavé, že několik států v našem okolí si dosud ponechalo opatrnější limity v úrovni 6 V/m, zatím co naše vyhláška č. 291/2015 umožňuje expozici v pásmech pro mobilní telefony, WIFI i ostatní bezdrátová zařízení rámcově 61 V/m! Nejspíše jen proto, aby nebyly potíže s instalací vysílačů přímo na střechy domů! Tento trend ještě chce posvětit výbor EU úpravami legislativy tak, aby při zavádění 5G sítí a vysílačů nebylo potřeba povolení místních úřadů (neboť se to do zákonných limitů „vejde“).
Pojďme nahlédnout do jedné z podstatnějších studií o netermických vlivech na živé organismy. Vědci společnosti Environmental Mutagen Society v roce 2019 znova potvrdili škodlivost a poškození na živých organismech, k nimž dochází i při nižší intenzitě těchto radiofrekvenčních neionizujících záření(6).

Odborná studie „Hodnocení genotoxicity radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u samců a samic potkanů ​​a myší po subchronické expozici“ byla publikována(1) ve vědeckých časopisech National Toxicology Program (NTP) v Environmental and Molecular Mutagenesis od National Institute of Environmental Health Sciences.

Významné zvýšení poškození DNA bylo zjištěno ve frontální kůře samců myší (obě modulace), leukocytech samic myší (pouze CDMA) a hippocampu samců potkanů ​​(pouze CDMA). Studie dospěla k závěru, že tyto výsledky naznačují, že vystavení RFR je spojeno se zvýšením poškození DNA.“ „Naše výsledky a výsledky jiných experimentů naznačují, že netermální vystavení buněk nebo celých organismů RFR může vést k měřitelným genotoxickým účinkům.“ Protože záření mobilních telefonů je neionizující, autoři uvádějí, že „byla navržena indukce kyslíkových radikálů nebo interference s opravnými procesy DNA jako možné mechanismy, kterými by RFR mohl způsobit poškození DNA“.

Délka expozice

  • Celkem 19 týdnů pro krysy 900 MHz počínaje 5. dnem těhotenství
  • Celkem 14 týdnů pro myši 1900 MHz od 35. postnatálního dne
  • Expozice byla přerušovaná zapínáním a vypínáním každých 10 minut, což vedlo k celkovému trvání expozice 9 hodin 10 minut za 24 hodin.

Intenzita expozice

  • Studie NTP měla tři úrovně vystavení vysokofrekvenčnímu záření, které byly 1,5 W/kg, 3 W/kg a 6,0 W/kg.
  • Pro srovnání je expoziční limit US FCC(2) pro mobilní telefony pro hlavu a tělo pro širokou veřejnost 1,6 W/kg (přibližně stejný jako u první skupiny vystavení), pro končetiny, jako jsou paže, nohy a uši, je limit 4,0 W/kg (více než druhá expoziční skupina) a pro povolání je limit hlavy/těla 8,0 W/kg (vyšší než jakákoli expoziční skupina) a pro ruce, nohy, zápěstí, kotníky, ucho je 20 W/kg (mnohem více než jakákoli skupina expozice).

Celý článek najdete v Nové Regeně 02/2020.

You Might Also Like