Škodlivá vysokofrekvenční pole a naše legislativa

30.11.2013

Namontovali vám někde na dohled na protější střechy vysílače? Máte pocit, že jste unavenější a hůře spíte? Máte častěji nemocné děti a bolívá je hlava? Pak není moudré tyto okolnosti jenom přehlížet.

Po roce 2000 – od doby přijetí zvýšených limitů pro neionizující záření v naší zemi – vznikla nová řada vědeckých studií, které dokazují možné negativní účinky vysokofrekvenčního elektromagnetického pole (dále VF EMP). Již v podlimitních hodnotách působení VF u živých organismů se prokázalo jejich oslabení.
Podle Českého telekomunikačního úřadu lze v nejbližších letech počítat se zdvanáctinásobením současného pokrytí a výkonu rozmístěných vysílačů mobilních a datových sítí v naší zemi. Veřejnost by už měla přestat tomuto zamoření životního prostředí přihlížet a začít se bránit, protože nás to více či méně poškozuje všechny, včetně zvířat a přírody! V další části článku si vysvětlíme, že legislativně je bohužel vše v pořádku, ale také existuje dlouhá řada vědeckých studií, prokazujících škodlivý vliv.
Přehled přibližně 1 800 vědeckých studií, uskutečněných v posledních 5ti letech, i s jejich vyhodnocením je obsahem zprávy „Bioinitiative Report 2012“, kterou sestavil tým 29 nezávislých vědců z 10ti zemí světa. Zpráva je přístupná veřejnosti na internetových stránkách www.bioinitiative.org.
Ve svých vyhodnoceních připouští tvůrci „Bioinititative Report 2012“ existenci netepelných biologických účinků EMP na lidský organismus, a to i v podlimitních hodnotách. Takový vliv se projevuje poruchami vazeb molekul DNA, poruchami genů (genotoxicita), poruchami paměti, učení se, chování a pozornosti, poruchami spánku, rakovinným bujením, neurologickými chorobami jako je Alzheimerova choroba, zvýšenou sekrecí stresových hormonů, poruchami plodnosti a donošení plodu.
Nejen tvůrci zmíněné „Bioinitiative Report 2012“, ale i řada dalších vědeckých organizací ve světě apelují na nutnost uznání existence netepelných účinků VF EMP na lidský organismus (např. www.icems.eu, www.iemfa.org). To si vyžaduje stanovení nových limitních hodnot pro intenzitu tohoto typu EMP. Z hlediska tvůrců zmíněné zprávy je takovou vhodnou hodnotou hranice 0,6 V/m. Ke stejné hodnotě dospěli i účastníci mezinárodní vědecké konference v Salzburgu, nazvané „Situování mobilních vysílačů“, již v roce 2000. Platná česká legislativa však umožňuje trvalé ozařování lidí v pásmu 900 MHz hodnotami až 90 V/m! (Referenční hodnota pro „ostatní“ lid, pro pracující okolo vysílačů je 41 V/m.)
Běžně se stává, že pokud je např. stožár s GSM vysílači základnové stanice umístěn 80 m od rodinného domu, pracovník zdravotního ústavu opakovaně naměří hodnotu vyšší než uvedených 0,6 V/m. V konkrétním případu u Harrachova bylo opakovaně naměřeno přibližně 1,36 V/m. To stačilo ke zdravotním potížím rodiny s malými dětmi. Postavili si nový dům ve zdravém horském prostředí na pozemku obklopeném lesy. Jako naschvál jim blízko pozemku telekomunikační společnost postavila vysílač se záměrem vykrýt vesničku lepším signálem. To by tak nevadilo, že se musí dívat na blízký stožár, kdyby jim však neškodil. U rodičů byl od doby instalace stožáru s vysílači (již po několika dnech) velmi zhoršen spánek s převládající celodenní únavou i přes víkendy. Jejich děti (8-měsíční a 3-leté) mají od té doby problém s nespavostí a hyperaktivitou, nesoustředěností a celkovým neklidem, až agresivním chováním. Rodina se snaží řešit přemístění vysílače i pomocí petice, protože jim záleží na zdraví, zejména u dětí. Projekt osazení vysílačů byl společností realizován samozřejmě zcela zákonně a v souladu s nyní platnou legislativou a limity. Dokonce by se na stožár vešlo ještě dalších 20 takových vysílačů, a stále by jejich vyzařovaný výkon nepřesahoval nynější limit podle české legislativy!
Nyní platné nařízení vlády 1/2008 Sb., ve znění nařízení vlády 106/2010 Sb., stanovující hodnotu intenzity EMP na 41 V/m pro frekvenční pásmo 900 MHz, vychází z doporučení ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a na něj navazujícího doporučení Rady EU 1999/519/EC. V doporučení ICNIRP se uvádí, že zdravotní rizika spojená s dlouhodobým působením EMP na lidský organismus, která mohou mít za následek např. vznik rakoviny, nebyla zkoumána. V úvahu nebyly brány ani případné odlišnosti v působení EMP na děti a elektro-sensitivní jedince. Téměř desetinásobné navýšení hygienických limitů, ke kterému došlo na základě tohoto doporučení ve srovnání s vyhláškou MZ ČR č. 408/1990 Sb., jež platila do konce roku 2000, ani samo o sobě nevzbuzuje při znalosti uvedených omezení příliš mnoho důvěry.
Jen pro představu: Současné hygienické limity jsou nastaveny tak, že teprve ve vzdálenosti cca 2 metry od antény mobilního operátora dochází k jejich překročení (dle slov úředníka Krajské hygienické stanice v Liberci). V takové vzdálenosti od antény by ale zcela jistě nikdo trvale spát nechtěl. V konečném důsledku je tímto stavem provozovatelům základnových stanic umožněno prakticky neomezené navyšování počtu antén a jejich výkonu! V této souvislosti mnohé trápí také skutečnost, že až se tak bude dít, není provozovatel předmětných základnových stanic (vysílačů mobilních sítí) legislativně vázán kohokoli o prováděném navyšování výkonu informovat.
Před dvěma lety publikoval mezinárodní vědecký tým Stockholmské univerzity zprávu, podle které již velmi nízké intenzity mikrovlnného VF záření ze sítí mobilních telefonů brání samoopravným procesům DNA v kmenových buňkách. To je také předpokládaný jeden z možných mechanismů vlivu mikrovln na vyvolání rakovinného bujení. Jelikož u dětí jsou téměř všechny orgány a tkáně tvořeny kmenovými buňkami, je u nich toto riziko spojené s expozicí EMP podstatně vyšší než u dospělých. Taková informace opět nemůže nechat žádného rodiče malých dětí žijících v bezprostřední blízkosti základnové stanice klidným!

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like