Milan Calábek – Kořeny a křídla

28.8.2013

U založení centra Mandala a  Univerzity Nové doby stojí Milan Calábek, původně divadelník – dramaturg, režisér a překladatel. Poté, co doslova „přežil svou smrt“, se začal věnovat spolupráci s prof.Františkem Kahudou v Psychoenergetické laboratoři, etnografii, léčitelství, cestování, studiu buddhismu, meditacím v tibetských klášterech.

Univerzita Nové doby je institut alternativního vzdělávání, který má za cíl propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do Integrálního pohledu na stále rychleji se vyvíjející vesmír, současná společenství, tělesné zdraví i duši jednotlivce.

Milan Calábek, v současnosti zaměřením již spíše filozof a buddhista, se ve svém aktivním působení na tomto institutu zabývá zejména archetypální psychologií, individuální fototerapií, hypnózou, aurickou a metabolické typologii, meditací a buddhismem.

 Univerzitu Nové doby jste založil v roce 1996, na čem je vlastně založena výuka?
Abych si uvědomil, co bych měl vlastně studovat a jaký potenciál v sobě rozvíjet – jinými slovy Kdo jsem? Odkud přicházím a kam jdu? musím nejprve poznat, co si to ve mně vlastně uvědomuje, co je to mé vědomí… Když se začnete do hloubky zabývat vědomím, dáte asi za pravdu Jeanu Gebserovi, že je to jen malý ostrůvek v oceánu nevědomí, jehož hlubiny tvoří řada struktur, které se utvářely během vývoje lidstva. Tato vývojová stádia jsou v nás stále přítomná, za určitých okolností mohou být aktivována a výrazně přesahují mnohem méně diferenciované Jungovo kolektivní nevědomí. Každá tato struktura vědomí, která se ve vývoji lidstva i v našem individuálním vývoji stala nevědomou, tvoří jiný model skutečnosti a i jinou totožnost: kdo jsem.

Proto také práce s hlubšími strukturami nevědomí je jedním ze čtyř hlavních tematických okruhů výuky. Zabývat se například šamanismem za předpokladu, že jsme obeznámeni i se strukturou Magického vědomí a jeho aktivací, nám může umožnit přístup k nelokálním informacím z našeho vnitřního vesmíru. Mozek každého z nás stejně jako hologram obsahuje celý kosmos. Šamané a dnes kvantové fyzici vždycky tvrdili, že fyzikální svět není jedinou realitou. Základní šamanskou technikou proto bylo přeladění na přímé – intuitivní – nelokální vnímání, i když takto získaná data mohou působit jako vize nebo zjevení.

Jaké obory kromě šamanismu zahrnujete do tohoto tematického okruhu?
Autohypnózu, klasickou a nepřímou hypnózu, hypnoterapii, systemické konstelace, ale i práci s destruktivními vzorci vytvořenými v dětství.

K čemu by jednotlivci pro vlastní užitek mělo být třeba umění hypnózy? Vždyť to je technika, kterou používají hlavně psychologové?
Tento tematický okruh nám umožní dívat se na lidské tělo jako na jeviště nevědomí. Každá nemoc, závislost nebo zlozvyk je pak způsobem neverbální komunikace hlubších struktur nevědomí s vědomím. Tuto komunikaci můžeme na čas potlačit medikací, ale to co nám nevědomí chce sdělit, řekne jinou a obvykle vážnější nemocí, neboť většinou jde o sdělení, že něco na vědomé úrovni děláme špatně, že náš způsob uvažování selhal a je potřeba jej změnit. Pomocí hypnózy ale můžeme dát nevědomí možnost, aby s námi komunikovalo jiným způsobem než na tělesné rovině a zároveň navázat spojení s vnitřními zdroji zdraví a regenerace. Z neurofyziologického hlediska jde o zapojení odlišných částí mozku a změnu tvorby neurotransmitérů, což není možné dosáhnout jiným způsobem.

Druhým tematickým okruhem výuky je pak Kosmická dimenze bytí a práce s kosmickými energiemi například ve fytoterapii.

Čím se liší vaše pojetí fytoterapie od běžného bylinkářství?
Mnoho současných bylinkářů přijalo biochemické paradigma, podle kterého náš život a zdraví závisejí na správných biochemických procesech, které probíhají v hmotném těle a do kterých můžeme s pomocí chemických látek úspěšně zasahovat. Prakticky v každém novém herbáři najdeme jako to nejdůležitější chemické složení byliny, které by nás mělo léčit, ale vzhledem k jeho nepatrnému množství zdaleka ne tak účinně a dokonale jako chemické léky. Toto paradigma vychází z přesvědčení, že vesmír se sestává z obrovského množství neživých těles a život vznikl za určitých okolností z mrtvé hmoty pouze na Zemi v procesu evoluce. Evoluce ale nemůže existovat bez involuce, vzestup bez sestupu, transcendence bez imanence – z čehož vycházel nejen Plótínův novoplatonismus, ale i dnes tak populární Tibetská kniha mrtvých. Ještě i renesanční medicína byla založena na pojetí, podle nějž hmota a organismy vznikly v procesu involuce materializací kosmických sil sestupujících ze živého inteligentního vesmíru, které zároveň nesou určité informace a mají i duchovní rozměr. V současné terminologii bychom mohli mluvit o přeměně vln energetických polí na hmotné částice (e=mc2). Skutečnost, že vesmír je živý, i když život v něm není vázán na uhlík a vodu jako na Zemi, prokázal i výzkum vědců Ruské akademie věd. Anténami, kterými na Zemi přijímáme tyto kosmické energie, jsou rostliny. U nich ještě nedošlo k inkarnaci Slunce a planet v podobě orgánů jako u živočichů. Z tohoto hlediska je třeba při terapii posílit anebo omezit působení kosmických sil z určitých planet a souhvězdí, které se podílejí na utváření energetického pole člověka. Z něj pak vzniká hmotné tělo, i když podle běžných esoterických představ je tomu naopak. Fytoterapie, jak ji s Láďou Křížem učíme na naší škole, je založena na tomto prastarém předpokladu působení kosmických energií, které nám zprostředkovávají byliny, na energetické tělo nemocného. Toto energetické pole přitom můžeme přirovnat k magnetickému poli, které ze železných pilin umístěných na papíru nad ním, vytváří určitý obrazec – tělo. Konvenční medicína se pokouší přeskupit tyto železné piliny (hmotné částice), aniž by vzala v potaz jejich magnetické (energetické) pole a jeho zdroj. Zatímco energetická medicína prostřednictvím bylin působí na toto pole přímo.

O funkčnosti prastarého paradigmatu vypovídají nejen naprosto přesné diagnózy Ládi Kříže pomocí bylin, ale i jeho terapeutické výsledky a praxe studentů, kteří si tento způsob fytoterapie osvojují.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like