Eko souvislosti Davidova hvězda – hexagram

1.10.2012

Davidova hvězda, Šalamounova pečeť, židovská hvězda – hexagram je šestiúhelníkový symbol, který se skládá ze dvou rovnostranných, do sebe zaklíněných trojúhelníků, má mnoho duchovních výkladů. Přinášíme jen malé netradiční zamyšlení a popud k hlubšímu zamyšlení nad významem symboliky.

Král David a král Šalamoun. S největší pravděpodobností oba tito panovníci hojně užívali hexagramu pro účely ochrany a spojení s božstvím. Dříve se opravdu hodně užívalo geometrických tvarových zářičů. Podvědomě tyto významy vnímáme dosud a někdy je zcela nevědomě užíváme. Jen si tak v duchu promítněte dopravní značky – některé jsou umístěné na trojúhelníku, který má špičku nahoře a jiné v trojúhelníku se špičkou směřující dolů.

Ze dvou trojúhelníků se skládá hexagram. Jsou to dva trojúhelníky tvoření, symetricky propojené v jeden celek. Tvoření hmotné a tvoření duchovní, nebo tvoření rozumové a tvoření intuitivní. Nemusíme si představovat tento symbol pouze plošně, ale také jako rovnostěnné trojhrany do sebe zapuštěné. Hexagram se pak jeví stejný, ze všech úhlů pohledu. Tomuto útvaru se říká Merkaba. Takový energetický útvar má člověk okolo sebe a jeho rozložení určuje vývojové, či zdravotní stádium jedince. Pravé ovládání Merkaby umožňuje přemísťování se v čase a prostoru, tak jak je toto umění známé u lamaistických mnichů. Je to vysoké umění a není radno z pouhé zvědavosti experimentovat se světelným tělem Merkaba, vyžaduje naprostou pokoru a dokonalou trpělivost.

Hvězda Davidova je pro nás opět o něco tajemnější a tím více láká člověka na cestu za poznáním. Harmonie toho, co přichází shůry s tím, co vyzařuje ze země.

Ona provokovala mnohé v dějinách lidstva a nebyl to jenom Hitler, který chtěl ponížit její význam genocidou židovského národa, který si tento emblém vybral jako vyjádření své víry a příslušnosti. Proč celá tisíciletí pogromů a odsuzování? Tento symbol je zákonem, dodržovaným v judaismu, který zaručoval přežití a to i duchovní přežití, udržení víry.

Symbolika vyjadřuje také oheň a vodu, prvky, bez kterých život není možný. Toto vyčteme při znalosti kosmického jazyka. On k nám stále mluví prostřednictvím symbolů, archetypů a ty jsou neměnné. Jeho pochopením dokážeme ko – munikovat s přírodou a vesmírem v mnoha úrov – ních, dozvíme se to, co nikde psáno není, odhalíme mnohá poselství. Ve východní kultuře přísluší tento symbol srdeční čakře v její harmonické a čisté podobě, vyjadřující klid a mír. Ten, kdo nesnese klid, harmonii z vnějšku, není sám uvnitř v rovnováze. Mnozí z těch, kteří se vydali cestou osobního rozvoje a získali vnitřní klid, který vyzařují, se setkávají s odsuzováním i nenávistí. Máme mnoho takových příkladů i z historie. Již sám Ježíš Kristus měl mnoho odpůrců, kteří se báli jeho klidu a moudrosti, a raději ho ukřižovali. Proto se nepodivujte, když vám nebudou na vaší cestě všichni tleskat.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like